توزیع روغن چرخ خیاطی جکی اصل

 چرخ خیاطی، مانند سایر قطعات مکانیکی، باید هر چند وقت یکبار روغن
کاری شود تا به درستی کار کند. روغن چرخ خیاطی یک روان کننده است که
به طور خاص برای قطعا

تماس بگیرید